Acc #4077 - ACCTAPKICH.COM

Acc cực ngon tâm huyết chủ cũ nạp từ đầu 4 NVH Bích Boo, Lyly và Kelly, Marry + 2 ST A + Rank đại sư + Giap còn hơn 100 ngày + 8 chip quà lớn + 8 Balo + nằm tỏng 2 top 50 Sever Ak47 Dragon S5 M39 + Awp Dragon S3 dư 24 mảnh +Superv S3 M37 + Striker Dragon S4 M38 + Dual Dragon S2 M36 + 6 nòng S2 M36 + Dao rồng S3 M37 + P90 S1 + M4a1 Dragon S1 + RPK S1 + Dead Gold 7 hiếm + Dark S5 M39 dư hơn 100 mảnh +Dead S5 M39 dư gần 100 mảnh + Flash S5 M39 dư hơn 100 mảnh + Stome S5 M39 dư gần 100 mảnh + Fierce S4 M38 + Punish S4 M38 + Vuốt S2 M36 + Bom Knight S2 M36 .. cùng nhiều súng SHOP +sự kiện quẩy nát rankACC CÙNG ĐƠN GIÁ