Acc #4081 - ACCTAPKICH.COM

Acc ngon 2NVH Kelly, Marry + 2NVS 1K2 KC + Dark S5 M39 + Dead S5 M39 + Stome S5 M39 + Flash S5 M39 + Fierce S3 M37 … + Ak47 Dragon 9 + Awp Dragon 8 +Striker Dragon 8 + 6 nòng 8 +m4a1 Dragon 9 + Dual 7 + Dao rồng 9 + RPK 7 + .. Cùng nhiều sung Shop +Sự kiện quay nát rank
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ