Acc #4087 - ACCTAPKICH.COM

Acc ngon . ST B + Rank đại sư + 6 chip quà lớn + 2 NVH Kelly, Marry + Ak47 Dragon S4 M38 biến ngoại hình + Awp Dragon S3 M37 + RPK Drago nS3 M37 + M4a1 Draogn gần S3 M37 42/50 + Striker Dragon S3 M37 + Superv S2 M36 + 6 nòng S1 + Dao rồng S1 + Dual 9 +P90 9 … Dark S5 M39 + Dead S5 M39 + Stome S5 M39 + Flash S5 M39 + Striker HPL S1 + Vuốt S1... cùng nhiều sung SHOP +Sự kiện quay nát rank


ACC CÙNG ĐƠN GIÁ