Acc #4090 - ACCTAPKICH.COM

Acc ngon 1 STA+ 1S TB + 8 chip quà lớn + 8 Balo + 2VNH Kelly, marry + Ak47 Dragon S2 M36 biến hình dư 17 mảnh + Awp Dragon S1 + DUal Dragon S4 M38 dư 44 mảnh + Dao rồng S3 M37 + 6 nòng gần S2 ,M36 35/42 + Striker Dragon gầần S2 M36 25/42 + RPK S1 + Awp Dragon 9 + Superv 8 + P90 9 + M4a1 Dragon 9 + Full kỵ sĩ Dark S5 M39 dư 68 mảnh + Punish S4 M38 + Dead S5 M39 dư 98 mảnh + Flash S5 M39 + Stome S5 M39 + Combo trang bị nhân vật cùng nhiều sung SHOP +Sự kiện quay nát rank


ACC CÙNG ĐƠN GIÁ