Acc #4094 - ACCTAPKICH.COM

Acc cực ngon 11 Chíp lớn + ST A + ST B + 2NVH Kelly, Marry + Superv bạc gần S1 18/34 + Ak47 Dragon S5 M39 + Awp Dragon S4 M38 + Striker Dragon gần S4 M38 32/58 + M4a1 Dragon S3 M37 dư 18 mảnh + P90 Dragon S3 M37 RPK Dragon gần S3 M37 29/50 + Superv gần S2 M36 28/42 + Dao rồng S1 + 6 nòng 9 + Dual 7 + Demon Ak47 S3 M37 + Flash Gold S1 hiếm + P90 HPL S1 + Striker S1 + Demon krisss và transformer + Dark S5 M39 +Dead S5 M39 + Stome S5 M39 + Flash S3 M37 …. cùng nhiều sung SHOP +Sự kiện quay nát rank


ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản #4094

●Sever: miền nam 2
● VIP: 21

●Sever: miền nam 2

● VIP: 21

4.500.000đ

MUA NGAY
Tài khoản #4077

●Sever: miền bắc 1
● VIP: 18

●Sever: miền bắc 1

● VIP: 18

4.500.000đ

MUA NGAY