Acc #4098 - ACCTAPKICH.COM

Acc cực ngon chuyên cày AI vss War đổi mảnh lên Flash S5 126 mảnh + 2 NVH Kelly, Marry + 2NVS 1K2 KC + Dark S5 M39 dư 111 mảnh + Dead S5 M39 dư 115 mảnh + Stome S5 M39 dư 57 mảnh +Fierce S4 M38 dư 53 mảnh +Flash đổi mảnh lên S5 M39 + Punish S2 M36 + Vuốt gần S3 M37 36.50 + Holly S1 + Bom gần S2 + Ak47 Dragon gần S3 M37 36/50 + Awp Dragon gần S1 23/34 + Superv gần S1 28/34 + Dual 9 + Striker Dragon 9 + 6 NÒNG 8 + M4a1 Dragon8 + Dragon bow 8 + P90 7.. cùng nhiều sung SHOP + Sự kiện quay nát rank
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ