Acc #5230 - ACCTAPKICH.COM

Acc cực ngon 2 NVS 1K2 KC + ST A + STB hiếm + Dead S5 M39 + Stome S2 M36 + Flash S2 M36 + Punish S1 … + Ak47 Dragon 9 cùng nhiều Dragon và kỵ sĩ như hình. Gía học sinh.Ae múc nhanh không bay nhanh lắm

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ