Acc #5250 - ACCTAPKICH.COM

Acc ngon ST B + Dark S5 M39 + Dead gần S3 M37 28/50 + Flash gần S3 M37 41/50 + Stome gần S2 M36 cùng nhiều Draogn và kỵ sĩ như hình. Gía học sinh.Ae múc nhanh không bay nhanh lắmACC CÙNG ĐƠN GIÁ