Acc #5254 - ACCTAPKICH.COM

Acc ngon 2NVH Kellly ,marry và 1NVS + ST B + Dark S5 M39 + Stome S1+ Dead S1 + Flash S1 … + Striker 9 + RPK 9 + Awp 7 .. cùng nhiều Draogn và kỵ sĩ như hình.giá học sinh.Ae múc nhanh không bay nhanh lắmACC CÙNG ĐƠN GIÁ