Acc #5259 - ACCTAPKICH.COM

Acc ST B + 2 NVH Kelly, marry + 2NVS 1K2 KC + Dead S5 M39 dư 81 mảnh + Dark S5 M39 Dư 60 mảnh + Stome S5 M39 dư 59 mảnh + Bom Knight S3 M37 + Punish S4 M38 … + Ak47 Dragon gần S3 M37 33/50 +Awp Drago nS1 + Dual S2 M36 + Striker Drago nS1 + P90 S1 + RPK S1 + Superv ần S1 19/34 + 6 NÒNG 8,9 + Dao rồng 9 + Dragon Bow gần S1 31/34 … + cùng nhiều sung SHOP + Sự kiện quay nát rank

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ