Tài khoản LQ#5225

● 2 bảng ngọc
● Rank: Vàng III
● Ngọc: 64
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng III
● 2 bảng ngọc
● Tướng: 30
● Ngọc: 64
● Skin: 34

540.000Card
500.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#5222

● 6 bảng ngọc
● Rank: Kim Cương V
● Ngọc: 84
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Kim Cương V
● 6 bảng ngọc
● Tướng: 35
● Ngọc: 84
● Skin: 29

300.000Card
280.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#5221

● 10 bảng ngọc
● Rank: Bạch Kim IV
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim IV
● 10 bảng ngọc
● Tướng: 31
● Ngọc: 90
● Skin: 32

425.000Card
400.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#5220

● 5 bảng ngọc
● Rank: Bạch Kim V
● Ngọc: 64
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim V
● 5 bảng ngọc
● Tướng: 40
● Ngọc: 64
● Skin: 39

530.000Card
500.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#5219

● 7 bảng ngọc
● Rank: Bạch Kim I
● Ngọc: 80
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim I
● 7 bảng ngọc
● Tướng: 28
● Ngọc: 80
● Skin: 38

680.000Card
640.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#5218

● 5 bảng ngọc
● Rank: Bạch Kim IV
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim IV
● 5 bảng ngọc
● Tướng: 31
● Ngọc: 90
● Skin: 32

400.000Card
380.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#5217

● 3 bảng ngọc
● Rank: Bạch Kim V
● Ngọc: 86
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim V
● 3 bảng ngọc
● Tướng: 30
● Ngọc: 86
● Skin: 18

300.000Card
280.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#5216

● 2 bảng ngọc
● Rank: Kim Cương IV
● Ngọc: 78
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Kim Cương IV
● 2 bảng ngọc
● Tướng: 38
● Ngọc: 78
● Skin: 31

450.000Card
430.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#5215

● 3 bảng ngọc
● Rank: Bạch Kim V
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim V
● 3 bảng ngọc
● Tướng: 28
● Ngọc: 90
● Skin: 25

450.000Card
420.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#5214

● 2 bảng ngọc
● Rank: Vàng III
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng III
● 2 bảng ngọc
● Tướng: 27
● Ngọc: 90
● Skin: 34

430.000Card
400.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#5213

● 3 bảng ngọc
● Rank: Vàng IV
● Ngọc: 81
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● 3 bảng ngọc
● Tướng: 21
● Ngọc: 81
● Skin: 13

165.000Card
150.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#5212

● 2 bảng ngọc
● Rank: Bạch Kim III
● Ngọc: 74
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim III
● 2 bảng ngọc
● Tướng: 20
● Ngọc: 74
● Skin: 16

290.000Card
270.000ATM


MUA NGAY