Tài khoản LQ#5886

● 5 bảng ngọc
● Rank: Bạch Kim III
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim III
● 5 bảng ngọc
● Tướng: 61
● Ngọc: 90
● Skin: 56

650.000Card
600.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#5885

● 7 bảng ngọc
● Rank: Kim Cương III
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Kim Cương III
● 7 bảng ngọc
● Tướng: 51
● Ngọc: 90
● Skin: 39

495.000Card
450.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#5884

● 4 bảng ngọc
● Rank: Kim Cương III
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Kim Cương III
● 4 bảng ngọc
● Tướng: 58
● Ngọc: 90
● Skin: 55

600.000Card
550.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#5883

● 2 bảng ngọc
● Rank: Kim Cương IV
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Kim Cương IV
● 2 bảng ngọc
● Tướng: 51
● Ngọc: 90
● Skin: 42

450.000Card
400.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#5882

● 2 bảng ngọc
● Rank: Kim Cương II
● Ngọc: 72
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Kim Cương II
● 2 bảng ngọc
● Tướng: 51
● Ngọc: 72
● Skin: 33

415.000Card
385.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#5881

● 6 bảng ngọc
● Rank: Kim Cương V
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Kim Cương V
● 6 bảng ngọc
● Tướng: 52
● Ngọc: 90
● Skin: 47

495.000Card
450.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#5880

● 9 bảng ngọc
● Rank: Kim Cương I
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Kim Cương I
● 9 bảng ngọc
● Tướng: 51
● Ngọc: 90
● Skin: 28

445.000Card
420.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#5879

● 7 bảng ngọc
● Rank: Kim Cương I
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Kim Cương I
● 7 bảng ngọc
● Tướng: 40
● Ngọc: 90
● Skin: 39

415.000Card
385.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#5878

● 2 bảng ngọc
● Rank: Kim Cương V
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Kim Cương V
● 2 bảng ngọc
● Tướng: 49
● Ngọc: 90
● Skin: 37

415.000Card
385.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#5876

● 2 bảng ngọc
● Rank: Bạch Kim II
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim II
● 2 bảng ngọc
● Tướng: 41
● Ngọc: 90
● Skin: 41

350.000Card
320.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#5875

● 4 bảng ngọc
● Rank: Bạch Kim III
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim III
● 4 bảng ngọc
● Tướng: 40
● Ngọc: 90
● Skin: 29

345.000Card
315.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#5874

● 2 bảng ngọc
● Rank: Kim Cương V
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Kim Cương V
● 2 bảng ngọc
● Tướng: 45
● Ngọc: 90
● Skin: 41

395.000Card
365.000ATM


MUA NGAY